This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.

Kirjaudu

Luotettava ilmoituskanava

Osapuolet:

Kotico konserni ja Odum Oy

Kohderyhmä:

Kotico konsernin työntekijät, asiakkaat ja kumppanit

Ilmoitusten käsittelijät:

Hanna-Mari Piikkilä, Kotico konserni

Ilmoituskanavan ylläpitäjä:

Odum Oy

Tausta ja ohjeistus:

Tämä ilmoituskanava ja siihen liittyvä ohjeistus on yhtiön hallinnon hyväksymä. Kanava antaa yrityksen henkilöstölle mahdollisuuden ilmoittaa luottamuksellisesti yhtiön toiminnassa havaitsemistaan väärinkäytösten epäilyistä, rikkomuksista tai toiminnasta, joka rikkoo Euroopan unionin asetuksia tai kansallisia lakeja henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937), ns. “Whistleblower direktiivin” luettelemilla lainsäädännön aloilla.

Direktiivi suojaa henkilöitä, jotka ilmoittavat tietoja laittomuuksista, petoksista, korruptiosta tai muista väärinkäytöksistä, jotka liittyvät EU-lainsäädännön soveltamiseen. Kansallinen laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022 tehostaa direktiivin täytäntöönpanoa Suomessa.

Ilmoituskanava on tärkeä työkalu riskien vähentämiseksi ja luottamuksen ylläpitämiseksi, koska se auttaa yhtiöitä havaitsemaan mahdolliset väärinkäytökset ja reagoimaan niihin varhaisessa vaiheessa.

Luottamuksellisuus:

Kaikki WB Fiksu ilmoituskanavan kautta tehtävät ilmoitukset käsitellään luottamukselliseti ja kanavan teknologia perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja työnantajasi on sitoutunut varmistamaan, että kaikki ilmoitukset epäillyistä rikkomuksista ja väärinkäytöksistä käsitellään luottamuksellisesti, nopeasti ja lakien mukaisesti.

Ilmoitusten käsittely:

Yrityksen on nimettävä ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö tai henkilöt, joiden on voitava hoitaa tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti. Yrityksen valitsemat ilmoitusten käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia ja puolueettomia. Tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoitusten vastaanottamisesta toimenpiteiden aloittamiseen ryhdytään viivyttelemättä ja niistä tiedotetaan ilmoittajalle lain velvoitteiden mukaisesti. Mahdollisessa tutkinnassa voidaan haastatella työntekijöitä ilmoitusten todenmukaisuuden varmistamiseksi. Työntekijöiden on tällöin pidettävä luottamuksellisena kaikki tutkimuksen yhteydessä saamansa tiedot. Tutkintaan voidaan tarvittaessa liittää ulkopuolisia henkilöitä, jolloin luottamuksellisuus koskee myös heitä.

Käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä että ilmoitus ei koske direktiivin ja kansallisen lain mukaisia määräyksiä, ohjeistuksen huomioon ottamista tai ilmoitus on jo käsitelty. Käsittelijä voi hylätä ilmoituksen myös mikäli ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vahingoittamistarkoituksessa, saatavilla ei ole riittävästi tietoa tutkinnan aloittamiseksi tai annetun tiedon todenperäisyyttä ei pystytä selvittämään.