This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.

Kirjaudu

Tietoa ilmoittajalle

Ketkä voivat ilmoittaa?

Ilmoituksen voivat tehdä kaikki yrityksen työntekijät, vuokratyöntekijät, ammatinharjoittajat, vapaaehtoistyöntekijät, harjoittelijat ja yrityksen osakkeenomistajat ja jotka työnsä, toimensa tai tehtävänsä yhteydessä ovat saaneet lain rikkomista koskevia tietoja yhtiöstä.

Mitä voit ilmoittaa?

Tämän ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksia rikos-, rikkomus- tai väärinkäytös- epäilyksistä. Kyseessä voi olla esim. lahjonta, korruptio, rahanpesu, harmaa talous, kilpailulainsäädännön rikkomukset, tietosuojalainsäädännön rikkomukset, tuote- tai elintarvikelainsäädännön vastainen toiminta, jotka koskevat oikeuden aloja. Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi epäasiallisen käytöksen tai yhdenvertaisuuteen liittyvien rikkomusten ilmoittamiseen.

Ilmoittajansuojan saamiseksi sinulta edellytetään, että sinulla on perusteltu syy uskoa, että väärinkäytöksiä tai rikkomuksia koskevat tiedot pitivät paikkansa ilmoittamishetkellä ja ilmoitus koskee jotakin tai joitakin alla olevista oikeuden aloista. Mikäli ilmoituksesi koskee jotakin muuta, sitä ei oteta jatkokäsittelyyn. Saat kuitenkin aina esikäsittelyn tuloksen tiedoksesi vaikka se ei johtaisikaan jatkotoimenpiteisiin.

Ilmoituksen käsittely ja suojan saaminen koskee Whistleblowing direktiivissä tarkoitetuilla oikeudenaloilla, jotka ovat:

  • julkiset hankinnat, lukuunottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
  • rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäisy
  • tuoteturvallisuus
  • liikenneturvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • ydinturvallisuus
  • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi
  • kansanterveys
  • kuluttajansuoja
  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Ilmoitusten käsittely ja tutkinta

Yrityksen valitsemat ilmoitusten käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia ja puolueettomia. Tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoitusten vastaanottamisesta toimenpiteiden aloittamiseen ryhdytään viivyttelemättä ja niistä tiedotetaan ilmoittajalle lain velvoitteiden mukaisesti. Mahdollisessa tutkinnassa voidaan haastatella työntekijöitä ilmoitusten todenmukaisuuden varmistamiseksi. Työntekijöiden on tällöin pidettävä luottamuksellisena kaikki tutkimuksen yhteydessä saamansa tieto. Tutkintaan voidaan tarvittaessa liittää ulkopuolisia henkilöitä, jolloin luottamuksellisuus koskee myös heitä. 

Käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, mikäli ilmoitus ei koske direktiivin ja kansallisen lain mukaisia määräyksiä, ohjeistuksen huomioon ottamista tai ilmoitus on jo käsitelty. Käsittelijä voi myös hylätä ilmoituksen mikäli ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vahingoittamistarkoituksessa, saatavilla ei ole riittävästi tietoa tutkinnan aloittamiseksi tai annetun tiedon todenperäisyyttä ei pystytä selvittämään.

Ilmoittajan suoja ja vastatoimien kielto

Ilmoittajaan joka tekee asianmukaisen ja lain mukaisen ilmoituksen ei saa kohdistaa vastatoimia rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisen tai julkistamisen vuoksi. Kiellettyä on myös menettely, jonka tarkoituksena on rikkomista koskevan tiedon ilmoittamisen tai julkistamisen estäminen.

Kiellettyjä vastatoimia ovat työ- tai virkasuhteessa olevan henkilön palvelussuhteen ehtojen heikentäminen tai hänen palvelussuhteensa päättäminen, henkilön lomauttaminen, häntä muutoin kohdellaan epäedullisesti tai häneen kohdistetaan muita kielteisiä seurauksia sen vuoksi, että hän on ilmoittanut tai julkistanut rikkomista koskevan tiedon tai osallistunut ilmoittamansa rikkomista koskevan asian selvittämiseen.

Perättömät ilmoitukset

Ilmoituksen tekijän on toimittava vilpittömin mielin. Jos ilmoittaja käyttää ilmoitusmenettelyä väärin esittämällä tietoisesti perättömiä tai pahantahtoisia väitteitä, hän syyllistyy vakavaan rikkomukseen, mikä voi johtaa työoikeudellisiin kurinpitotoimiin, sekä mahdollisesti myös yksityisoikeudellisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Ilmoitus oikeuskanslerin virastoon

Voit myös poikkeuksellisesti tehdä tästä ilmoituksen suoraan oikeuskanslerin virastoon, mikäli alla olevat edellytykset täyttyvät:

1) organisaatiossa ei ole sisäistä ilmoituskanavaa tai ilmoittajalle ei ole annettu mahdollisuutta ilmoittaa sisäisen ilmoituskanavan kautta;
2) ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ole ryhdytty 16 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin mainitun pykälän 2 momentissa säädetyssä määräajassa;
3) ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella; tai
4) ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi.