Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Kirjaudu

Pålitlig visselblåsningskanal

Parter:

Kotico koncern och Odum Oy

Målgrupp:

Kotico koncerns anställda, kunder och partners

Hantering av rapporter:

Hanna-Mari Piikkilä, Kotico koncern

Whistleblowing rapporteringskanalens administratör:

Odum Oy

Bakgrund och riktlinjer:

Denna rapporteringskanal och den tillhörande vägledningen är godkänd av företagets ledning. Kanalen ger företagets personal möjlighet att konfidentiellt rapportera misstankar om missbruk, överträdelser eller verksamhet som bryter mot lagstiftningen i Europeiska unionens förordning eller nationella lagar om skydd för personer som lämnar upplysningar (EU-direktiv 2019/1937), även känt som “Visselblåsardirektivet”.

Direktivet skyddar personer som rapporterar om olagliga handlingar, bedrägerier, korruption eller andra missförhållanden som rör tillämpningen av EU-lagstiftningen. Den nationella lagen om skydd för personer som lämnar upplysningar (1171/2022) förstärker genomförandet av direktivet i Finland.

Rappoteringskanalen är ett viktigt verktyg för att minska risker och upprätthålla förtroendet eftersom den hjälper företag att upptäcka eventuella missförhållanden och agerar i ett tidigt skede.

Konfidentialitet:

Alla rapporter som görs via WB Smart-anmälningskanalen behandlas konfidentiellt, och tekniken för kanalen är baserad på en säker och krypterad tjänst. Alla rapporter tas på allvar, och din arbetsgivare är engagerad i att säkerställa att alla rapporter om påstådda överträdelser och missbruk hanteras konfidentiellt, snabbt och i enlighet med lagstiftningen.

Hantering av rapporter:

Företaget måste utse en person eller personer som är ansvariga för att hantera rapporten och som ska kunna utföra sina uppgifter opartiskt och oberoende. De hanterare av rapporter som företaget väljer är skyldiga att vara konfidentiella och opartiska. Nödvändiga åtgärder vidtas omedelbart efter mottagandet av en rapport och rapportörens rättigheter enligt lag följs upp. Om det behövs kan anställda intervjuas under en eventuell undersökning för att säkerställa rapportens äkthet. Anställda måste i så fall behandla all information de får under undersökningen som konfidentiell. Vid behov kan externa personer involveras i undersökningen, och konfidentialiteten gäller även dem.

Hanterare kan avvisa en rapport om det är uppenbart att rapporten inte gäller de bestämmelser som anges i direktivet och den nationella lagen, inte överensstämmer med vägledningen eller om rapporten redan har behandlats. Hanteraren kan även avvisa en rapport om det är klart att rapporten inte gjordes i god tro eller gjordes i syfte att skada, om det inte finns tillräckligt med information för att starta en undersökning eller om sanningshalten av den angivna informationen inte kan fastställas.