Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Kirjaudu

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Namn: Kotico Oy, 3017200-6
Adress: Alaseinäjoenkatu 1, 60220 Seinäjoki

2. Kontaktperson i frågor som rör registret

Namn: Hanna-Mari Piikkilä, dataskyddsansvarig
Adress: Alaseinäjoenkatu 1, 60220 Seinäjoki
Övriga kontaktuppgifter: hanna-mari.piikkila@kotico.fi

3. Registrets namn

WB Smart anmälningskanal

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med att behandla personuppgifter är behandlingen av meddelanden som tas emot via anmälningskanalen. Uppgifterna behandlas i utredningen av anmälda ärenden och vid behandlingen av eventuella påföljder. Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som definieras i dataskyddsförklaringen, om inte lagstiftningen förpliktar att lagra personuppgifter under en längre period.

5. Registrets datainnehåll

De uppgifter som ska registreras är namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och arbetsgivare samt övriga uppgifter som lämnas av den som gör anmälan i saken.

6. Källor som i regel används för registret

Personuppgifter erhålls genom aviseringskanalen, som anmälaren själv lämnar.

7. Ändamål för vilka uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifter lämnas inte ut enligt reglerna, men personuppgifter kan lämnas ut till exempel till myndigheterna på deras begäran, när så krävs enligt lag och för att utöva parternas rättigheter till underrättelsen.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

9. Principer för skydd av registret

A. Manuellt material
Papper och manuellt material används inte.

B. Uppgifter som behandlas elektroniskt
Information från anmälningskanalen lagras i ett säkert och konfidentiellt informationssystem. Tillgång till systemet kräver ett personligt användarnamn och lösenord. Systemet använder stark krypteringsteknik och data lagras i ett säkert datacenter vars datasäkerhetsnivå uppfyller gällande krav. Registret säkerhetskopieras regelbundet. Endast utsedda anmälningskanal- hanterare har tillgång till information.

10. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats om honom eller henne i registret. Man kan begära om rätt att se sina uppgifter per e-post på hanna-mari.piikkila@kotico.fi.

11. Rätt att yrka på rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att yrka på att felaktig information om den registrerade ska rättas. Rättelseyrkandet görs per e-post på hanna-mari.piikkila@kotico.fi.

12. Övriga rättigheter med anknytning till behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att begära att personuppgifterna om honom eller henne ska tas bort ur systemet. Radering av personuppgifter kommer att genomföras så snart som möjligt, om det är möjligt inom lagens ram. Begäran om borttagning av personuppgifterna görs per e-post på hanna-mari.piikkila@kotico.fi.

Senast uppdaterad: december 2023