Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.

Kirjaudu

Information till visselblåsaren

Vem kan göra anmälan?

Anmälan kan göras av alla företagets anställda, inhyrda arbetstagare, yrkesutövare, volontärer, praktikanter och företagets aktieägare som i sitt arbete, uppdrag eller funktion har fått information om brott mot lagen i företaget.

Vad kan du anmäla?

Genom denna anmälningskanal kan du göra anmälningar angående misstankar om brott, överträdelser eller missförhållanden. Det kan handla om till exemppel mutor, korruption, penningtvätt, skuggekonomi, överträdelser av konkurrenslagstiftning, överträdelser av dataskyddslagstiftning, verksamhet som strider mot produkt- eller livsmedelslagstiftning, och som berör rättsområden. Kanalen är inte avsedd för att rapportera exempelvis olämpligt beteende eller överträdelser relaterade till liknande behandling.

För att få skydd som anmälare krävs det att du har skälig grund att tro att uppgifterna om missförhållanden eller överträdelser var sanna vid tidpunkten för anmälan, och att anmälan rör något eller några av nedan angivna rättsområden. Om din anmälan gäller något annat kommer den inte att tas upp för ytterligare behandling. Du kommer dock alltid att få kännedom om resultatet av den första behandlingen, även om den inte leder till ytterligare åtgärder.

Behandlingen av anmälan och skyddet gäller de rättsområden som avses i Visselblåsnings-direktivet och som är:

  • offentlig upphandling, med undantag för sådan som gäller försvar och säkerhet
  • finansiella tjänster, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
  • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
  • transportsäkerhet
  • miljöskydd
  • kärnsäkerhet
  • livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande
  • folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
  • konsumentskydd
  • skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem

Hanteringen och tolkningen av anmälningarna

De personer som företaget väljer som ansvariga för att hantera anmälningar är skyldiga att hålla tystnadsplikt och vara opartiska. Nödvändiga åtgärder för att inleda hanteringen av anmälningar vidtas omedelbart, och information ges till den som gör anmälan enligt lagens krav. Nödvändiga åtgärder för att påbörja hanteringen av anmälningar vidtas omedelbart, och den som gör anmälan informeras enligt lagens krav. Under sådana omständigheter ska de anställda betrakta all information de får under undersökningen som konfidentiell. Vid behov kan utredningen inkludera externa personer, varvid sekretessen även gäller dem

Behandlarna kan avvisa anmälan om den inte berör bestämmelserna enligt direktivet och nationell lag, inte beaktar riktlinjerna, eller om anmälan redan har behandlats. Behandlaren kan även avvisa anmälan om den inte gjorts i uppriktig avsikt, om den gjorts i avsikt att skada, om det inte finns tillräcklig information tillgänglig för att inleda en utredning, eller om sanningsenligheten i den angivna informationen inte kan klarläggas.

Skydd för raportterande personer och förbud mot repressalier

Raportterande person som gör en korrekt och laglig anmälan får inte utsättas för repressalier på grund av att ha rapporterat eller avslöjat information om överträdelsen. Förbjudet är även agerande som syftar till att förhindra rapportering eller offentliggörande av information om överträdelsen.

Otillåtna repressalier innefattar att försämra arbets- eller tjänstevillkoren för en person som är anställd eller innehar en tjänst, att avsluta dennes anställning, att permittera personen, att behandla hen på ett ogynnsamt sätt eller att vidta andra negativa åtgärder mot hen på grund av att hen har rapporterat eller offentliggjort information om överträdelsen eller deltagit i utredningen av den överträdelse som hen har rapporterat.

Ogrundade anmälningar

Den som lämnar en anmälan (blåser vissel) ska agera i god tro. Om den som lämnar en anmälan missbrukar anmälningsförfarandet genom att medvetet framföra osanna eller illvilliga påståenden, begår hen allvarligt missbruk, vilket kan leda till disciplinära åtgärder inom arbetsrätten och eventuellt också till civil- och straffrättsliga påföljder.

Rapportering till justitiekanslersämbetet

Du kan också, i exceptionella fall, göra en anmälan direkt till Justitiekanslerns ämbetsverk om följande villkor uppfylls:

1) organisationen saknar en intern anmälningskanal eller anmälaren har inte fått möjlighet att rapportera genom den interna anmälningskanalen;
2) anmälaren har skäl att tro att åtgärder enligt 16 § inte har vidtagits inom den tidsfrist som anges i nämnda paragrafs andra moment på basis av den interna anmälan;
3) anmälaren har skäl att tro att överträdelsen inte effektivt kan åtgärdas genom den interna anmälan; eller
4) anmälaren har skäl att tro att hen löper risk att bli föremål för repressalier på grund av anmälan.